KMA Policy

KMA POLICY

 

Arbetsmiljöpolicy

Detta gör vi genom att:

 • följa de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss
 • arbeta för att alla medarbetare ges förutsättning att ta en aktiv del i arbetsmiljöarbetet, bl.a. genom utbildning
 • vi har välskötta och städade arbetsplatser
 • vi systematiskt går igenom vårt arbetsmiljöarbete, följer upp tillbud, olycksfall och frånvarostatistik,
 • vi upprättar riskanalyser och arbetsberedningar så att risker förebyggs och olycksfall minimeras,
 • sätta mål och utarbeta handlingsplaner samt följer upp dessa kontinuerligt
 • arbeta för att erhålla en arbetsmiljö som av alla skall uppfattas som fysiskt, psykiskt och socialt

Kvalitetspolicy

 • Vi ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda bygguppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv
 • Våra uppdrag genomför vi så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring
 • I vårt arbete använder vi vedertagen byggteknik och arbetsmetoder samt följer tillämpliga författningskrav samt branschkrav
 • Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll
 • I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med leverantörer andra entreprenörer och underentreprenörer
 • Tillsammans levererar vi efterfrågad byggnation i rätt tid och till rätt utförande
 • Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar
 • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs

Detta gör vi genom att:

 • följa de lagar och förordningar som finns med avseende på kvalitet
 • tillgodose våra kunders byggrelaterade behov i varje enskilt objekt
 • uppfylla de krav som ställs på oss som byggare och vad gäller våra kunders krav skall vi sträva efter att överträffa dessa
 • våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet
 • sträva efter att ständigt förbättra vårt ledningssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt
 • medarbetare ges det ansvar med tillhörande befogenheter så att ett naturligt engagemang och ärlighet infinner sig när man arbetar för Teknikbyggarna i Linköping AB
 • om kompetens saknas finns två vägar -utbildning av egna resurser, eller -inhyrning/inköp av kompetens.

Miljöpolicy

I vårt arbete verkar vi för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls.

Vårt miljöarbete omfattar såväl vårt eget miljöarbete som kundens miljöarbete. 

Genom vår kunskap om olika material och byggteknikers miljöaspekter kan vi bistå kunden Detta uppnår Teknikbyggarna genom att:

 • Kontinuerligt förbättra miljöarbetet med tydliga mål och en löpande uppföljning av uppnådda resultat.
 • Verka för att företagets underentreprenörer, leverantörer och samarbetspartners tillhandahåller miljöanpassade produkter och tjänster.
 • Alla medarbetare utbildas och motiveras att utföra sitt arbete på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
 • Betrakta lagar och andra myndighetsvillkor som minimikrav.
 • Kontinuerligt ta del av forskning och utveckling inom miljöområdet.
 • Trafiksäkerhet.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Detta gör vi genom att:

 • följa de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss
 • använda oss av de nätbaserade produktguider som finns tex Basta, BVB, Sunda Hus mm
 • hålla hög kompetens inom miljöområdet och förlöpande utbilda medarbetarna
 • optimera vår resursförbrukning
 • arbeta aktivt med ständiga förbättringar av miljöarbetet
 • använda material, metoder och resurser som har så lite miljöpåverkan som möjligt