KMA POLICY

 

Arbetsmiljöpolicy


Teknikbyggarna har som mål att alla medarbetare ska komma hem, friska och skadefria från jobbet. Med det menas att inga olyckor eller dödsfall sker på våra arbetsplatser. För att uppnå detta mål gör vi:

-          Som minst följa de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss från myndigheter och branschen i stort.

-          Alla medarbetare är aktiva i arbetsmiljöarbetet genom utbildningar, medbestämmandegrupp och skyddskommittén vilket är en viktig del av arbetsmiljöarbetet. Genom att hålla medarbetarsamtal och arbetsmiljöenkäter kan vi på ett effektivt sätt mäta arbetsmiljön och alla medarbetares förutsättningar att påverka och ta ansvar för sin egen arbetssituation och hälsa.

-          Som en del av det skadeförebyggande arbetet ronderas alla våra byggarbetsplatser med syfte att tillse att byggarbetsplatsen är säker, att det är städat och att god ordning råder.

-          För att kunna identifiera eventuella problemområden följs alla tillbud, olycksfall och riskobservationer upp och utredningar med åtgärdsplaner tas fram. Detta är en viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och följs upp kontinuerligt.

-          Genom att genomföra riskanalyser och arbetsberedningar i tidiga skeden kan risker förebyggas och olycksfall minimeras.

-          Arbetsmiljöfrågor är en fast punkt på alla mötesprotokoll och omfattas av fysisk, psykisk och social arbetsmiljö såväl som det skadeförebyggande arbetet. På de tillfälliga arbetsplatser sker återkommande samordningsmöten och där byggserviceverksamhet förekommer inplaneras byggserviceträffar för att utföra riskanalyser och samordning.

-          För att säkerställa god arbetsmiljö på alla byggarbetsplatser för via våra arbetsmiljökrav vidare på leverantörer och underentreprenörer genom dokumenterade skydds- och ordningsregler, arbetsmiljöplaner och KM-planer.

 

 

Kvalitetspolicy

Vi ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda bygguppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv. Kvalitetsarbetet utgår från kundernas behov, krav, förväntningar och önskemål och koncentreras till att leverera rätt produkt eller tjänst till rätt pris vid rätt tid.

För att åstadkomma detta gör vi följande:

-          Vi följer vedertagen byggteknik och arbetsmetoder samt följer tillämpliga standarder för att kunna säkerställa god kvalitet. Genom att följa de lagar, förordningar, författningskrav samt branschkrav som finns med avseende på kvalitet kan vi uppfylla de krav som ställs på oss som byggare.

-          Teknikbyggarna är Povel-diplomerade vilket säkerställer processorienterat arbetssätt med konstant förbättringsarbete. Vi utför även interna samt externa revisioner med avseende på kvalitet regelbundet.

-          Medarbetare utbildas kontinuerligt under året. Rätt och tillräcklig utbildning bestäms utifrån utbildningsplanen och medarbetarsamtalen. Rätt och tillräcklig kompetens är ett viktigt kvalitetsverktyg som säkerställer att vi kan leverera rätt produkt. 

-          Att dokumentera kvalitetskritiska moment under byggtiden genom arbetsberedningar, avvikelsehantering, egenkontroller och slutkontroll. Omfattning bestäms utifrån ställda krav från beställarorganisationen.

-          I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med leverantörer andra entreprenörer och underentreprenörer och ser det som ett bra sätt att säkerställa god kvalitet i alla led. 

 

 

Miljöpolicy

Teknikbyggarnas miljöarbete syftar till att belastningen på natur och miljö ska begränsas. Vi tar ansvar för våra materialval och produktionsmetoder och försöker genom utbildning och kunskap göra miljömässigt bättre val. Vi förbättrar miljöarbetet med tydliga mål och en löpande uppföljning av uppnådda resultat.

Kunden spelar en nyckelroll och miljöarbetet samordnas genom att:

-          Verka för att företagets underentreprenörer, leverantörer och samarbetspartners uppmuntras till att använda miljöanpassade produkter och tjänster med så liten miljöpåverkan som möjligt. Som hjälpmedel används digitala miljödatabaser och revisioner med fokus på miljö och hållbarhet.

-          Alla medarbetare inom produktion utbildas och motiveras att utföra sitt arbete på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.

-          Företaget är medlemmar i föreningen Östergötland bygger klimatneutralt där vi genom samverkan med branschen tar del av forskning och utveckling inom miljöområdet. Lagar, föreskrifter, normer samt övriga branschkrav som ställs på oss anses som lägsta nivå. För att säkerställa att interna och externa miljökrav uppfylls i alla led för vi vidare både kund- myndighets- och egna krav vidare på underentreprenörer och leverantörer.

-          Miljöaspekter övervakas och följs upp i ledningssystemet och skapar ett systematiskt miljöarbete med fokus på förbättring.

-          Hållbarhet är lika mycket framgångsfaktor som kvalitet och god projektekonomi och är därför väl integrerat i projektstyrningen.

 


 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår